Privatlivspolitik

INTRODUKTION

Hos Lion Entertainment ApS (”Lion Entertainment”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er i berøring med os. Du er altid velkommen til at kontakte os på info@lionmusicals.dk, hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger.

DATAANSVARLIG
  • Når du er i berøring med os som kandidat, medarbejder, medvirkende (eller i øvrigt er i kontakt med os), behandler vi dine personoplysninger som dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen (“GDPR”) og databeskyttelsesloven (“DBL”).
  • Vores kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.
BEHANDLINGSAKTIVITETER

Følgende tabel beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger, formålet hermed og samt hvilket retsgrundlag vi har for behandling:

KATEGORIER (PERSONER) PERSONOPLYSNINGER FORMÅL RETSGRUNDLAG OPBEVARING
Kandidater De informationer du giver os i din ansøgning, herunder dit navn, kontaktoplysninger, CV, referencer, anden information givet i ansøgningen, eventuelle noter fra jobsamtaler vedrørende vores bedømmelse af dig som kandidat samt eventuelle oplysninger, som du måtte dele, og eventuelle personlighedstests. Evaluering af din ansøgning, herunder dine kompetencer og kvalifikationer, samt hvorvidt vi vil tilbyde dig ansættelse. Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere dine kvalifikationer for ansættelse forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, litra b). Indhenter vi referencer eller foretager personlighedstest, vil retsgrundlaget være dit samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a). Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi som udgangspunkt slette de oplysninger om dig, som vi har behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, når rekrutteringsprocessen af afsluttet. Dette vil typisk være sammenfaldende med det tidspunkt, hvor der er indgås en ansættelseskontrakt med den valgte kandidat, og som udgangspunkt maksimalt 6 måneder efter det tidspunkt, hvor du har fået afslag. Er det dig, der får stillingen tilbudt, vil dine oplysninger, som blev indsamlet i rekrutteringsprocessen, blive overført til Lion Entertainments personalefil.
Medarbejdere Hvis du er ansat, indsamler og behandler vi, udover ovenstående (kandidater), følgende typer af personoplysninger om dig: - Almindelige personoplysninger, herunder løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold. - Oplysninger om MUS-materiale, ferie, sygdom, barsel, orlov og andet fravær. - Oplysninger om ophør af ansættelse, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning. - Oplysninger om dit CPR-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig, når vi skal indberette oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt. - Helbredsmæssige forhold (arbejdsskader, sygefravær, herunder mulighedserklæringer og lægeattester, oplysninger om barsel i forbindelse med dagpengerefusion, fleksjob eller ansættelse på særlige vilkår, fx ved handicap). Administration af ansæt-telsesforholdet, herun-der at kunne registrere og opbevare de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til din ansættelse hos os. Når du er ansat, er grundlaget for behand-lingen af dit CPR-nummer reglerne i skatte-lovgivningen om indberetningspligt og § 11, stk. 2, nr. 1, i DBL. Helbredsoplysninger behandles med hjemmel i lovgivningen. Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, om nødvendig behandling med hen-blik på opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i eller indgåelse af en kontrakt med den registrerede. Hvis du bliver ansat, vil de oplysninger, som vi har behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i relevant omfang blive opbevaret på personalesagen i henhold til vores retnings-linjer herfor. Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil der ikke længere er et sagligt behov for fortsat opbevaring af disse, og tager her særligt hensyn til fristerne i forældelses- og bogføringsloven. I forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet gemmer vi personoplysningerne om dig i op til fem (5) år efter, at du er ophørt med at arbejde hos os.
Medvirkende i casting/audition Til casting/audition indsamler og behandler vi typisk følgende typer af personoplysninger om dig: - Almindelige personoplysninger, herunder kontakt- og identifikationsoplysninger som navn, alder, e-mail, telefonnummer og adresse. - Erhverv, stilling, CV/referencer - Billeder og optagelser - Andre almindelige personoplysninger, som er relevante for castingen, vores udvælgelse og som du selv giver os. Evaluering af dig som mulig medvirken til en forestilling, herunder dine kompetencer og kvalifikationer. Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere dine kvalifikationer for mulig medvirken i en forestilling forud for indgåelse af en eventuel kontrakt (GDPR art. 6, stk. 1, litra b). Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som du indgår i et muligt udvælgelsesforløb og indtil en endelig beslutning om rollebesætning til en given produktion er truffet. Grunden til, at vi ikke straks sletter dine personoplysninger er, at der helt op til produktionens endelige gennemførelse kan være behov for yderligere besætning af roller. Du kan på ethvert tidspunkt i et forløb give udtryk for, at du ikke ønsker at gå videre. Vi vil i så fald slette dine personoplysninger uden unødigt ophold. Er det dig, der bliver udvalgt, vil dine oplys-ninger, som blev indsamlet i casting/audition, blive overført til Lion Entertainments personalefil.
Medvirkende i forestillinger Hvis du udvælges til at medvirke i vores forestillinger, indsamler og behandler vi, udover ovenstående, følgende typer af personoplysninger om dig: - Almindelige personoplysninger, herunder løn, bankkonto og skatteoplysninger og pensionsforhold. - Oplysninger om ferie, sygdom, barsel, orlov og andet fravær. - Oplysninger om ophør, herunder evt. afskedigelse eller bortvisning. - Oplysninger om dit CPR-nummer for at sikre en entydig identifikation af dig, når vi skal indberette oplysninger om din løn mv. efter reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt. - Helbredsmæssige forhold (arbejdsskader, sygefravær, herunder mulighedserklæringer og lægeattester, oplysninger om barsel i forbindelse med dagpengerefusion, fleksjob eller ansættelse på særlige vilkår, fx ved handicap). Administration af vores samarbejdsforhold, herunder at kunne registrere og opbevare de oplysninger, der er nødvendige og relevante i forhold til vores samarbejde. Når du er medvirkende, er grundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer reglerne i skattelovgivningen om indberetningspligt og § 11, stk. 2, nr. 1, i DBL. Helbredsoplysninger behandles med hjemmel i lovgivningen. Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige. Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er DBL § 6, stk. 1, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, om nødvendig behandling med henblik på opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i eller indgåelse af en kontrakt med den registrerede. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som den konkrete produktion pågår. Personoplysninger om dig vil derfor blive slettet senest ved endt produktionsforløb. Vi kan dog opbevare nogle personoplysninger i kortere eller længere tid, hvis personoplysnin-gerne er relevante for et eventuelt senere krav, eller hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
MODTAGERE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet eller berettiget hertil i henhold til loven, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de i tabellen beskrevne formål. Modtagerne af dine oplysninger vil være:

  • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.
  • Lønadministrator, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, pensionskasser, banker og forsikringsselskaber, Arbejdsmarkedets Feriefond og Feriekonto, NemKonto.
  • Arbejdsskadestyrelsen, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik, Kommuner vedrørende dagpengerefusion, Virk.dk, Indkomstregistret, DA-Barsel og Barsel.dk.
  • Vores revisor samt eksterne rådgivere, f.eks. advokater.
  • Vi overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, f.eks. i forbindelse med administration af vores it-systemer. Vores databehandler behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med vores databehandlere for at sikre, at den nødvendige sikkerhed er på plads og for at beskytte oplysningerne og overholde vores databeskyttelsesforpligtelser.

Ovenstående modtagere har alene adgang til personoplysningerne i det omfang, at det er passende i forhold til, hvad personoplysningerne skal bruges til. Modtagerne er endvidere forpligtet til ikke at videregive oplysningerne til nogen eller til at anvende dem til andre formål, end deres formål med modtagelsen.

OVERFØRSEL TIL TREDJE LANDE

Hvis overførsel af dine personoplysninger ud af EU/EØS er nødvendig for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag f.eks. EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Hvis du ønsker en oversigt over tredjelandsoverførsler og grundlaget herfor, er du velkommen til at skrive til info@lionmusicals.dk.

HVOR OPLYSNINGERNE STAMMER FRA

Vi får oplysningerne direkte fra dig.

SIKKERHED

Vi har etableret – og vedligeholder – passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at dine personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Bliver vi udsat for et brud på persondatasikkerheden, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om bruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger. Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et sagligt formål, har adgang til dine personoplysninger, herunder helbredsoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til at få berigtiget dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig, eller hvis vi efter lovgivningen er forpligtet til at opbevare oplysningerne. Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se nedenfor). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os (se nedenfor). Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt. Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 33 19 32 00 E-mail dt@datatilsynet.dk

MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden kan vi foretage ændringer i vores persondatapolitik. Ved større ændringer vil vi med rimeligt varsel underrette dig om dette i overensstemmelse med gældende lovkrav.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os: Lion Entertainment ApS Frederiksberg Allé 3, 1621 København V. CVR: 40964274 E-mail: info@lionmusicals.dk

SHOWMUSIKDRAMAKOMIKDANS